Headlines News :
Home » , , , , , , , » Enkontru Trilateral, Husu Hamamar Fronteira No Hatún Folin Viza

Enkontru Trilateral, Husu Hamamar Fronteira No Hatún Folin Viza

Written By Timor News Online on 11/03/2014 | 9:08 PMEmprezariu husi nasaun tolu (3) ba kooperasaun trilateral nian hanesan Timor-Lete, Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia no Teritoriu Norte Australia, husu Governu atu hamamar fronteira no halo balansu ba presu viza.
Rezultadu hirak ne’e emprezariu sira husi nasaun tolu hamosu iha Seminariu Internasional ne’ebé hala’o iha loron ida nia laran ne’e koalia liu kona ba oinsa maka seitor privadu bele partisipa no involve iha kooperasaun trilateral ne’e atu bele servisu hamutuk diak liu tan hodi dezenvolve ilha sira hanesan NTT, Timor-Leste no Teritoriu Norte, Australia.
Hafoin partisipa iha Seminariu Internasional ne’e, Prezidente Câmara Comercio Industria de Timor-Leste (CCI-TL), Oscar Lima, ne’ebé sai mós nu’udar orador ne’e hateten, enkontru trilateral ne’e importante tebes hodi haree partisipasaun emprezariu sira nian iha kooperasaun trilateral ne’e.
Prezidente CCI-TL ne’e hatutan, durante ne’e transporte husi Timor-Leste atu tama deit ba Atambua, NTT, Indonesia difisil tebes, inklui mós viajen husi Timor-Leste ba Oecusse difisil tebes, entaun atu fasilita emprezariu no sidadaun hotu atu la’o ba-mai presiza hadiak servisu imigrasaun ka hamamar atu nune’e kooperasaun bele la’o ho diak.
“Atu tama deit ba Oecuse mós presiza tenki koalia tamba ida ne’e maka ohin solusaun badak ita haree katak ita hato’o i espera katak Governu sentral husi Indonesia no mós Australia bele haree prinsipalmenta kona ba transporte, viza, imigrasaun buat sira ne’e hotu, se bele iha fasilidades balun atu nune’e labele prejudika ita,”Prezidente CCI-TL, Oscar Lima ba jornalista iha Salaun Hotel Kristal, Kupang NTT Indonesia, Sesta (31/10), hafoin partisipa iha seminariu internasional ne’e.
Liu husi seminariu Internasional ne’e, hanesan Prezidente CCI-TL hateten, durante ne’e transporte husi Indonesia liu-liu husi Kupang tama Dili no halo viajen liu to’o Lospalos no distritu sira seluk fasil hela, maibe tamba saida maka husi Timor-Leste nian atu tama deit ba iha Atambua atu tula sasan mós difisil tebes, tamba ne’e presiza hadiak problema sira ne’e.
“Ami koalia kona ba transportes, ami kaolia kona ba truck atu mai tula sasan iha Kupang labele i husi Kupang nian bele lori sasan to’o Lospalos, kazu ida que ita tenki trata seriu ho Governu sentral i ami husu mós ba KADIN Kupang Indonesia atu tarata mós kona ba asuntu ida ne’e, importante,”esplika Oscar Lima.
Prezidente CCI-TL mós rekoñese katak, Timor-Leste presiza duni kontribuisaun husi nasaun viziñu sira hodi dezenvolve diak liu tan. Tamba ne’e hanesan Prezidente CCI-TL husu ona ba KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia nian atu fo apoiu hodi haree ba problema sira ne’e.
Kooperasaun trilateral ne’e, Oscar Lima, hateten, hakarak ka lakohi emprezariu Timor-Leste tenki partisipa no kompete ho emprezariu husi nasaun Indonesia no Australia, entaun tenki prepara an hodi kompete wainhira kooperasaun trilataral ne’e implementa ona.
Nune’e tuir Oscar Lima, oras ne’e dadauk emprezariu Timor-oan preparadu hodi kontribui no sei halo esforsu maka’as hodi partisipa iha kooperasaun trilateral ne’e.
Nune’e mós Directora Loja Jacinto Supermarket, Clarissa Lay, nu’udar emprezariu Timor-oan ne’ebé maka partisipa iha seminariu Internasional ne’e reforsa tan katak, durante ne’e husi Timor-Leste difisil duni atu ba Oecusse liu husi fronteira terrestre tamba Imigrasaun Indonesia nian maka’as tebes.
Nia hatutan, oras ne’e dadauk iha Rejiaun Autornomia Oecusse mós sei implementa Zona Ekonomia Espesial Sosial Merkadu (ZEESM) ne’ebé maka oras ne’e dadauk Governu fo atensaun maka’as, tamba ne’e presiza hadiak problema sira iha Fronteira terrestre nian atu nune’e bele fasilita ema bele la’o ba mai entre Timor-Leste no Oecusse.
“Iha Fronteira ita atu ba Oecusse grasa osan barak liu doque ita ba fatin seluk, ba futuru presiza hadiak para fasilita movimentu ema nian tamba ema atu liu husi fronteira terrestre mós ema sei presiza han, ne’e benefisiu ba ita nian komunidade sira,”dehan Clarisa Lay.
Iha fatin hanesan liu husi diskursu Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timor, Jeramu A. Marius, hatete, kooperasaun trilateral ne’e importante tebes hodi kria servis, dezenvolve no hadiak povu nia moris liu-liu komunidade sira iha Ilha ne’ebé besik malu hanesan NTT, Timor-Leste no Teritoriu Norte Australia nian.
Maske nune’e, nia hateten atu implementa kooperasaun trilateral ne’e presiza hadiak sistema no problema sira iha fronteira hodi bele fasilita emprezariu ka povu sira halo viajen ba mai, liu-liu Timor-Leste no NTT ne’ebé maka iha ilha ida deit.
“Iha problema balun ne’ebé Estadu nasaun tolu (Indonesia, Timor-Leste no Australia) presiza fo importansia hansan kestaun viza atu nune’e lebele sai kestaun ba povu, liu-liu Timor-Leste ho Nusa Tenggara Timur ne’ebé iha ilha ida deit,”Jeramu, Afirma.
Nia haforsa tan katak, kestaun importante maka kona ba transporte no viza entre nasaun tolu ne’e, presiza halo balansu folin viza entre nasaun tolu ne’e nune’e labele prezudika emprezariu sira hodi hala’o viajen ba mai.
Halibur Seitor Privadu
Nune’e mós reprezentante husi Timor-Leste, Indonesia no Australia ba kooperasaun trilateral halibur seitor privadu hodi diskuti kona ba involvimentu seitor privadu nian iha kooperasaun ne’e wainhira kooperasaun ne’e implementa ona.
Objetivu halibur seitor privadu ne’e hodi identifika problemas no seitor saida deit maka nasaun tolu ne’e iha hodi dezenvolve ba futuru, tamba seitor privadu maka sai fator determinante ba prosesu dezenvolvimentu ekonomia.
“Intensaun seminariu ohin, (31/10) nian ne’e atu lori seitor privadu hamutuk tamba seitor privadu maka sai nudar parseiru ida importante teb-tebes iha prosesu planu ne’e nian,”Reprezentante Estadu Timor-Leste no Xefi Unidade Misaun Trilateral, João Gonsalves informa ba jornalista sira iha Salaun Hotel Kristal, Kupang Nusa Tengara Timur (NTT) Indonesia, Sesta (31/10), hafoin partisipa iha seminariu Internasional ne’e.
Tamba ne’e Xefe Unidade da Missaun Kooperasaun Trilateral ne’e espera katak ba futuru emprezariu sira entre Timor-Leste, Indonesia no Australia bele halibur malu nafatin hodi koalia no diskuti kona ba difikuldades ne’ebé maka emprezariu sira hasoru.
Nia hatutan, husi diskusaun emprezariu ka seitor privadu sira nian maka husi unidade de misaun ba kooperasaun trilateral bele hato’o hikas ba Governu nasaun tolu ne’e atu bele buka hodi rezolve nune’e bele fo fatin ka kondisaun ba seitor privadu hodi halo investimentu.
“Iha futuru seitor privadu rasik sei halo enkontru bei-beik, regular entre sira duni, ami bele mai participa hodi fo imformasaun ruma ne’ebé maka sira presiza, maibe ami mós rona husi sira para depois hato’o ba Governu konaba sira nia nesesidade, sira nia aspirasoens, saida maka sira presiza,”dehan João Gonsalves.
Iha kooperasaun trilateral ne’e seitor privadu maka sei investe maka’as, Governu sei kria kondisoens hodi fasilita emprezariu sira hodi investe.
Tamba ne’e maka durante seminariu Internasional ne’e koalia liu kona ba konektividade entre nasaun tolu ne’e maka hanesan konetividade fizika, ligasaun nasaun nian hanesan Aviaun no Roo, inklui mós haree ba konetividade ema nian ka movimentu ema nian.
“Seitor privadu maka sei investe makas, Governu fasilita atu harii kondisoens tamba ne’e maka ita koalia konaba konetividade,”dehan nia.
Reprezentante Estadu Timor-Leste no Xefi Unidade Misaun Trilateral, João Gonsalves hateten katak instituisaun sira liu-liu Governu nasaun tolu (3) ne’e presiza tur hamutuk hodi haree ba lei no regulamentus sira atu bele fasilita investimentu no movimentu ema nian,
“Konetividade institusional maka Governu no Governu maka sei tur hamutuk hodi haree ba leis ka regulamentus ne’ebé maka iha, oinsa bele hadiak leis sira ne’e hodi fasilita investimentu iha area ne’e i bele lori ema la’o ba la’o mai,”dehan nia.
Iha Fatin hanesan Adjuntu Administrador Kupang, Hermanus Man hateten, presiza hadiak uluk konektiviadade hanesan aviaun no Roo nian hodi nune’e bele fasilita movimentu ema nian ba mai, tamba ema atu la’o ba mai ne’e presiza Aviaun no Roo hodi hakur liu ba tasi sorin.
Hadiak konektividade ne’e mós bele dada turista mai nasaun tolu ne’e, tamba ema atu halo movimentu ba mai presiza hadiak uluk kondisoens sira ne’e.
“Turista husi nasaun seluk ne’ebé iha osan atu tama presiza hadia uluk maka aviaun no tasi,” dehan Hermanus.
Seminario Internasional kooperasaun Trilateral ne’e loke direitamente husi Governador NTT, Frans Lebu Raya, partisipa husi KAPOLDA NTT, Endang Sanjaya, Adjuntu administrador NTT, Hemonus Man, inklui mós Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia nian.
Husi Timor-Leste reprezenta husi Xefe da Unidade de Misaun Kooperasaun Trilateral, Joao gonsalves, Asesor Prezidente Repúblika, Rui Gomes hanesan mós ekonomista Timor-oan. Nune’e mós Prezidente CCI-TL, Osacar Lima no Vice Prezidente CCI-TL, Clarisa Lay.
Reprezentante Governu Norte Teritorio Australia maka, Terence Kennedy Mills inklui mós reprezentante emprezario Australia nian.dgx
Source: Diairu JN
Share on :

0 Comentarius:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

SPONSOR

Hare'e Ami Nia Sponsor

Sponsor

Hare'e Ami Nia Sponsor

 
Support : Creating Website | Timor Free | Timor Free
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2014. Opini Timor - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template Download This Free Blogger Template