Headlines News :
Home » , , , » PR Taur: Rezolve Problema Veteranus Laos Fasil

PR Taur: Rezolve Problema Veteranus Laos Fasil

Written By Timor News Online on 11/17/2014 | 12:34 AMPrezidente Repúblika (PR), Taur Matan Ruak, deklara, nia vizita suku iha Timor laran hamutuk suku 280 resin ona, problema veteranus ne’e iha fatin-fatin kuaze hanesan ne’ebe problema ne’e bo’ot no la fasil atu rezolve.
“Veteranus nia tempu durasaun tempu 0 a 3, 4 a 7, 8 a 14 ha’u apoiu no konfirma. Antigu kombatente laos buat ida fasil, ne’e todan tebes, maibe Timor-Leste foin ukun-an tinan 12 halo buat ne’ebe mak nasaun barak ukun-an tinan 40 ka 50 seidauk halo hanesan Governu ida ne’e halo ba Veteranus sira ,”hatete PR Taur Matan Ruak, bainhira komunidade sira levanta kestaun hirak ne’e iha dialogu ne’ebé halo ho PR Taur, Sabadu (15/11), iha suku Lebos, Sub Distritu Lolotoe, Distrito Bobonaro.
PR hatutan, nasaun balun uitoan liu mak tau matan ba sira nia veteranus no nasaun barak mai aprende ho Timor-Leste halo nusa mak bele tau matan ba veteranus sira hanesan Angola, Afrika no seluk tan.
PR dehan, desde funu hotu iha Governu no Estadu rejistu veteranus no antigus kombatentes sira dala rua ona. Iha tinan 2005, rejistu hamutuk ema 75.000, iha tinan 2009 rejistu hamutuk ema 125.000, ne’ebé hamutuk ema 200, 000 mak tau naran, ne’e la konta ho sira ne’ebe mate.
“Entre numeru sira ne’e, Governu selu ona 18, 000,” hatete PR Taur.
Iha oportunidade ne’e , PR Taur mos informa tinan oin Timor-Leste sei haruka koronel Pedro Klamar Fuik, ba servisu iha ONU hodi ba iha Guine Bisau para tau matan ba problema forsa no veteranus sira.
“Ne’e hatudu saida, hatudu katak nasaun foin ukun-an mas halo buat balun ona ba Veteranus,”tenik PR Taur.
PR Taur hatutan, kona ba problema ponte ho estrada, no mos ba edukasaun nian meja no kadeira sira ba eskola ensino baziku sentral, sei aponta hela depois fila ba Dili sei hato’o ba Ministeriu kompetente para haree.
Problema ne’e, José Pereira, nu’udar komunidade suku Gildape hanesan mos veteranus, mak levanta kestaun ne’e iha dialogu katak, kondisaun estrada, ponte no Veteranus sai hanesan problema bo’ot ba komunidade husi suku Gildape, Lebos no Lontas sub Distritu Lolotoe, Distritu Bobonaro.
Jose Pereira, hateten katak, sira involve funu ida ne’e desde kedas 1975, maibe to’o ba rejistu iha komisaun homenagem hetan manobra fali.
“Sira ne’ebe moris tinan 80 mak hetan fali durasaun tinan 4 a 7 no 8 a 14. maibe sira ne’ebe mak luta husi kedas tinan 1975 ne’e hetan fali durasaun tinan 0 a 3 tanba ne’e husu ba Prezidente relata asuntu ne’e ba Secretario Estado Asunto Veteranos atu haree,”dehan José.
Nune’e mós Jose Pereira hateten, kona ba kontrusaun estrada grave tebes hanesan regatus no regereiras husi suku Tapo tama mai to’o Gildape, husi Maliana mai suku Saburai, Gildapes, Lebos no Lontas, hodi fo impaktu bo’ot ba asesu transporte publiku.
“Estrada ladiak, ponte la iha suku hirak ne’e nia laran ne’e mos la iha hodi fo impaktu bo’ot ba prosesu aprendizajen ba estudante no mestri nian iha tempu udan tanba sira hela iha mota sorin entaun tempu udan winhira mota bo’ot labele hakat mai tuir prosesu aprendijajen, tan ne’e husu ba Governu atu halo estrada no ponte hamutuk hat (4) ne’ebe liga husi suku Lontas mai ensino baziku sentral Gildape hamutuk iha tolu (3) no husi suku Lebos liga mai Jildapel ponte ida (1),”tenik José.
Nia hatutan, kona ba elektrisidade agora diak ona tanba suku tolu ne’e asesu 24 no be’e mos la susar.
Tuir observasaun JN-Diário nian ba kondisaun estrada husi Suku Saburai sub Distritu Maliana liga ba suku Gildapil, Lebos no Lontas sub Distritu Lolotae nian ho distansia kilo 60 resin ne’ebe mak ho kondisaun grave tebes no ponte iha mota Bereli mos la iha entaun tempu udan sei fo impaktu bo’ot liu tan movimentu transporte ba iha suku sira ne’e.
Iha vizita PR Taur ne’e akompaña husi Sekretariu Estadu Defesa (SED), Julio Thomas Pinto, Deputadu, Joao Adriano hanesan Bobonaro oan, komadante PNTL Distritu Bobonaro, komandante UPF, autoridade lokal sira no komunidade sira simu ho tradisaun kultura.Nev
Source: Diairu JN
Share on :

0 Comentarius:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

SPONSOR

Hare'e Ami Nia Sponsor

Sponsor

Hare'e Ami Nia Sponsor

 
Support : Creating Website | Timor Free | Timor Free
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2014. Opini Timor - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template Download This Free Blogger Template