Headlines News :
Home » , , , , , , , , » TL Sei Esplika Konteudu Rezolusaun Ba Portugal

TL Sei Esplika Konteudu Rezolusaun Ba Portugal

Written By Timor News Online on 11/06/2014 | 2:27 PMMinistru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK), José Luis Guterres, informa, Governu Timor-Leste (TL) sei halo buat hotu para esplika ba nasaun Portugal kona ba rezolusaun ne’ebé Parlamentu Nasional (PN) hasai foin lalais ne’e.
Ministru ne’e hatutan, TL sei halo buat hotu para bele esplika ba Portugal kona ba rezolusaun Parlamentu nian ne’ebé fo poder ba Governu hodi halo auditoria ba seitor Justisa no hapara kontratu juis no advogado Internasional sira iha setor Justisa.
“Dala ruma informasaun sai ba liur oin seluk, maibe ami sei halo buat hotu para esplika didiak desizoens ne’ebé maka mai husi Parlamentu Nasional no Governu,”MNEK, José Luis Guterres ba jornalista sira liu husi konferensia ba imprensa ne’ebé hala’o iha salaun MNEK Praia dos Coqueiros Dili, Kuarta (05/10).
Xefe diplomasia ne’e afirma katak, Timor-Leste iha empeñamentu profunda hodi halo buat hotu para hametin nafatin relasaun no kooperasaun bilateral entre Timor-Leste no Portugal.
Ministru ne’e hatutan, iha parte seluk mós Timor-Leste no Portugal iha empeñamentu ida forte tebes bazeia ba relesaun historiku, tamba ne’e TL sei mantein nafatin relasaun no kooperasaun bilateral ho Portugal.
“Ha’u fiar teb-tebes katak iha parte seluk ita iha profunda empeñamentu halo buat hotu para mantein relasoens no kopersoens ne’ebé ejiste entre Timor-Leste no Portugal, empeñamentu ne’e empeñamentu ida ke forte teb-tebes tamba ita bajeia mós ba relasaun historika,”dehan Xefe diplomata ne’e.
Maske la konkorda iha asoens ruma, maibe Xefe diplomata ne’e fiar katak, laiha politiku ida maka iha Timor-Leste hodi defende hakotu relasaun no kooperasaun ho nasaun amigu ne’ebé ligasaun bazeia ba historiku ne’ebe kleur tebes.
“Ha’u fiar katak laiha politiku ida iha Timor-Leste atu defende fali fim de relasaun no kooperasaun ho Portugal, ne’ebé ha’u hanoin ohin loron ita iha situasoens ida la’os fasil, maibe ita tenki halo buat hotu para ita hametin nafatin kooperasaun iha area justisa,”Xefe diplomata ne’e hateten.
MNEK, José Luis Guterres, haktuir, Ministru Negosio Estranjeiru Portugal nian, Rui Mansete deklara katak, asoens Parlamentu Nasional no Governu nian ne’e bele afeta ba relasaun Comunidade Paises da Lingua Portuguesa (CPLP), afeta kooperasaun Portuguesa.
“Ha’u nia deklarasaun rasik ba públika iha Radio Portugal katak ha’u respeita tebes señor Ministru nia deklarasaun, respeita Portugal nia pozisaun i sira mós hakarak hatene tan informasaun i ha’u hatene katak sira mós respeita, bele konkorda ou la konkorda maibe ha’u hanoin sira respeita tebes pozisaun Timor-Leste nian,”Ministru ne’e haktuir.
Tamba ne’e oras ne’e dadauk Ministru Justisa (MJ), Dionisio Babo, iha ona rai liur no sei liu ba Lisboa Portugal hodi eskarese kona ba rezolusaun ne’ebé maka PN no Governu halo hodi hapara kontratu Juis no advogadu Internasional sira.
Iha kestaun ida ne’e, nia dehan, Timor-Leste sei reforsa liu tan koopersaun ho Portugal no países CPLP, tamba ne’e Komisaun auditoria ne’ebé maka sei mai iha Timor-Leste para halo audit sei halo rekomendasaun ne’ebé diak para bele hadiak liu tan sistema justisa TL nian, maibe koopersaun ne’e sei kontinua nafatin tamba iha instituisaun Estadu nian seluk sei iha asesor husi país CPLP, liu-liu hanesan Portugal.
Iha parte seluk, Vice Prezidente Parlamentu Nasional (PN), Aderito Hugo da Costa, informa ba jornalista sira iha katak, rezolusaun ne’ebé maka PN hasai fo poder ba Governu ne’e atu hadiak uma laran tamba ne’e sei la afeta ba relasaun no kooperasaun bilateral ho nasaun seluk, liu-liu nasaun amigu Portugal.
“Sei la fo impaktu, ha’u trata asuntu uma laran, ema seluk tenki mai tau kanuru tohar, ha’u trata ha’u nia asuntu uma laran, ha’u dignifika ha’u nia asuntu uma laran, ha’u sente Portugal ka nasaun se deit trata nia asuntu uma laran ema seluk sei la koalia,”Vice PN, Aderito Hugo, hateten.
Vice PN husi bankada Congresso Nacional de Reconstrucção Timorense (CNRT) ne’e hatutan tan katak, orgaun soberania hotu iha Timor-Leste atu defende interese Estadu no Povu Timor-Leste nian tamba asoens ne’ebé maka Parlamentu halo ne’e atu dignifika Estadu Timor-Leste.
“Laiha impaktu, servi CPLP ka servi povu Timor-Leste, la signifika ita lidera Prezidensia CPLP ne’ebé ita nia soberania ne’e ema bele sama, servi interese ema hotu nian, ha’u servisu ba interese nasaun maibe dignifika ha’u nia soberania, povu no nasaun ida ne’e nian,”dehan, Hugo.
Asoens sira ne’e iha nasaun balun halo ona liga ba interese no seguransa nasional tamba ne’e la sala Timor-Leste iha tinan 12 nia laran ukun-an bele halo avaliasaun hodi hasai juis no advogado Internasional sira tamba interese nasaun nian ne’e presiza duni halo.
Nune’e mós deputado husi bankada Partido Democratico (PD), Virgilio da Costa Hornai hateten katak rezolusaun ne’e sei la fo impaktu ba relasaun kooperasaun ho pais CPLP, liu-liu Portugal tamba PN no Governu halo rezolusaun ne’e ba interese Estadu no povu nian.
“Ha’u hanoin laiha, konforme ema nia intrepretasaun maibe Estadu ida ka nasaun ida haree nia situsaun depois halo nia intervensaun ruma para atu salva guarda interese ruma ne laiha buat ida,”dehan Virgilio da Costa Hornai.
Rezolusaun ne’e mós la’o atu halo seitor justisa liu-liu Tribunal sai fraku la’os maibe buka atu hadiak no defende interese Estadu no povu Timor-Leste nian.dgx
Source: Diairu JN
Share on :

0 Comentarius:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

SPONSOR

Hare'e Ami Nia Sponsor

Sponsor

Hare'e Ami Nia Sponsor

 
Support : Creating Website | Timor Free | Timor Free
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2014. Opini Timor - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template Download This Free Blogger Template