Headlines News :
Home » , , , , » PR Taur:”H akarak Ukun-An, Tanba Hakarak Moris Diak”

PR Taur:”H akarak Ukun-An, Tanba Hakarak Moris Diak”

Written By Timor News Online on 12/09/2014 | 12:59 AMPrezidente Repúblika (PR), Taur Matan Ruak, deklara, Timor oan sira hot-hotu hakarak ukun rasik-an husi okupante ilegais sira iha Timor-Leste ho objetivu ida hakarak mós atu moris diak.
“Ukun-an ne’e mai ita hanesan ponte ida ne’ebe ita hakat tuir hodi hakletek ba mota sorin. Buat ne’ebe ita buka mak moris diak, imi la funu, ita la funu. Imi la terus, ita la mate. Matan Ruak la sai Prezidente, maun Xanana la sai Primeiru Ministru, ita la iha bandera mesak, pasti (Serteza) hanehan malu no halo kiak malu hanesan uluk malae sira ukun ita ne’e. Tanba ne’e hakarak ukun-an terus no fan an ba mate hakarak moris diak,”hatete PR Taur wainhira hasoru malu ho povu Suku Orana, Postu Administrativu Turiscai, Distritu Manufahi, Kinta (04/12).
“Ita nia mehi, susar, terus no mate tuka deit ona ba ita. Ita nian oan no bei oan sira nia moris sei diak liu fali. Maibe atu moris diak ne’e la fasil, nia sei la mosu deit, hanesan mos ho ukun an, ita sei lori kosar ben, servisu makas no servisu hamutuk mak ita sei hetan,”hatete Xefi Estadu ne’e.
Xefi Estadu Taur akresenta, objetivu ninian hala’o vizita trabalho tama sai suku sira iha Timor-Leste ne’e atu rona povu nian halerik, haree povu nian komportamentu, haree oportunidade ne’ebe iha no ida ne’ebe la iha no haree suku ida ne’ebe mak avansa liu no ida ne’ebe mak sei iha kotuk.
“Husi vizita ne’e alen de haree no rona susar ne’ebe imi hasoru, maibe uza oportunidade ne’e mos atu fo agredese ba imi nia badinas no kontribuisaun, imi nia matan ben, mate durante ne’e hodi fila nasaun ida sai livre no independente. Ukun-an ema la fo iha bandeza laran, maibe ita lori ran no mate mak sosa no nasaun iha tempu susar no mate nia laran ita bo’ot sira prontu para ajuda. Ho ne’e Prezidente hanesan komandante ikus liu no aman ba nasaun ida ne’e lori nasaun nia naran agredese imi ba buat ne’ebe imi halo,” hatete PR Taur. PR Taur afirma, ho hanoin murak sira ne’ebé nia iha ne’e mak bainhira vizita suku-suku sira iha Timor laran ne’e sempre fo aviza ba povu hotu katak, ukun an hetan ona maibe moris diak seidauk hetan.
Tuir akompañamentu JN-Diário nian iha dialogu komunitaria entre Prezidente Republika (PR) ho komunidade suku Orana, populasaun sira hato’o preokupasaun hanesan mos komunidade sira iha Suku, seluk hanesan kona ba Estrada ladiak, ponte laiha, elektrisidade laiha, be’e mos laiha, no problema sosiais seluk tan. Nev
Source: Diairu JN
Share on :

0 Comentarius:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

SPONSOR

Hare'e Ami Nia Sponsor

Sponsor

Hare'e Ami Nia Sponsor

 
Support : Creating Website | Timor Free | Timor Free
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2014. Opini Timor - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template Download This Free Blogger Template